فروشگاه پینک پیگ

فروشگاه پینک پیگ یکی از پر چالش ترین پروژه انجام شده توسط تیم ما بود . مغازه ای که برای این کار در نظر گرفته شده بود تقریبا در تمام زوایا قناسی داشت و در تمام اجزای آن ناهماهنگی ها و زوائدی دیده میشد . ما باید به گونه ای عمل میکردیم که در عین حال که تمام زوائد موجود را میپوشاندیم قناسی ها و ناهماهنگی ها را هم حل میکردیم و خوشبختانه همینطور هم شد ! امروز اگر کسی وارد این مغازه میشود مطلقا متوجه قناسی و یا نا هماهنگی نمیشود و همه ی جزییات به بهترین شکل در سرجای مناسب خود قرار گرفته اند . ایده ی رنگ صورتی از جانب خود کارفرما مطرح شد و پس از ارائه ی چند آلترناتیو با تم صورتی در ترکیب با رنگهای دیگر بالاخره با این طرح  صورتی و سفید موافقت شد . به گونه ای که زمینه کار تمام صورتی در نظر گرفته شد البته در سه پرده ی مختلف وبرای تمام کارهای فلزی داخلی رنگ سفید در انتخاب گردید. یکی از درخواست های کارفرما تامین حداکثر گنجایش ممکن در قفسه ها و انباری ها بود و به همین جهت ما در طراحی قفسه ها معمولا در قسمت های پایین دست کمد های درب داری را برای انبار کردن اجناس در نظر گرفتیم .  در جانمایی قفسه های دیواری سعی کردیم با یک چرخش 45 درجه ای در راستای عمود بر ضلع بر مغازه دید بهتری را از بیرون به داخل برای این قفسه ها ایجاد کنیم . در نورپردازی این فضا سعی کردیم با کمترین هزینه در عین حال که نور های مدنظر را برای قسمت های مختلف تامین میکنیم عناصر نورپردازی راخود به المان هایی دکوراتیو تبدیل کنیم.