کومه پرستو

ميشود آن را اقامتگاهي ناميد با كمترين دخل و تصرف در طبيعت باغ ، اقامتگاهي كه جز ضروريات براي گذران يك شب در آخر هفته چيزي ديگري را از شهر با خود نمي آورد ، نميخواهد يك ويلاي مجلل با همان الگوي خانه سازي شهري باشد ، ويلاهايي كه از خانه شهري شلوغ تر و پرتمطراق ترند ! ويلاهايي كه اجازه نميدهند ساكنينشان حضور در طبيعت را درك كنند ! كومه پرستو ميخواهد صرفا تغييري اندك باشد در شرايط طبيعي باغ براي قابل سكونت شدن ! شايد سكونت نيز واژه درستي نباشد ! ماندن و اتراق كردن يا به قول امروزي ها كمپ كردن شايد كلمات بهتري باشند !

ما ميخواستيم ظاهر ماجرا هم همينقدر صادقانه و خالصانه باشد ! همه چيز همانطور كه واقعيتشان است نمايش داده ميشوند ! جزيي براي تزيين و يا تغييري براي رسيدن به فرم و شكلي فريبنده تر در اين فضا ديده نميشود ، اين همان قاعده اي است كه در معماري روستاهاي بومي قابل مشاهده است اين همان چيزيست كه به نظر ما مسبب آن اتمسفر و حس مكان عميق است كه در آن فضاها وجود دارد …!